• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Michał Broda.
e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim?
Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza administrator danych, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej MOSiR) przysługuje szereg praw wynikających bezpośrednio z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 15 – 21 RODO). Poniżej znajdą Państwo informacje o możliwościach realizacji tych praw.

Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych, a także uzyskania kopii tych danych. W ramach tego prawa można otrzymać odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:
- W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?
- Jakie moje dane osobowe przetwarzacie?
- Jakim podmiotom zostały lub mogą zostać przekazane moje dane osobowe?
- Przez jaki okres przechowujecie moje dane osobowe?

Prawo do sprostowania danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych - jeśli dane te są nieprawidłowe, a jeśli niekompletne – żądanie ich uzupełnienia. W celu sprostowania danych osobowych mogą Państwo zostać poproszeni o przedstawienie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich zmianę.

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych. O usunięcie danych osobowych można wnioskować, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania tych danych;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przeciw przetwarzaniu własnych danych osobowych,
- istnieje określona podstawa prawna, która wprost wymaga usunięcia tych danych osobowych;
Istnieją sytuacje, w których prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, i pomimo otrzymania od Państwa żądania o usunięcie danych osobowych, nie mogą być one usunięte.
Chodzi przede wszystkim o takie sytuacje, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez prawo, np.: nie mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych do czasu, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez MOSiR ciążącego na nas obowiązku prawnego, wykonania umowy, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, zostaną Państwo poinformowani o powodach, na podstawie których usunięcie danych osobowych, pomimo otrzymania żądania o ich usunięcie, nie jest możliwe. Odstępstwa od obowiązku realizacji „prawa do bycia zapomnianym” opisuje art. 17 ust. 3 RODO.

Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach, gdy:
- kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji, gdy Państwo sądzą, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO
Powyższe prawa MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje na Państwa wniosek lub żądanie. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?
W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.
- złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej do Sekretariatu MOSiR;
- przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby MOSiR, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
- przesłanie wniosku lub żądania pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Każdy wniosek lub żądanie powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis.
Każdy wniosek lub żądanie podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.
Co do zasady działania podejmowane na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat. Jeżeli okaże się, że Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, MOSiR może pobrać od Państwa rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z Państwa wnioskiem lub żądaniem.

W celu złożenia wniosku o realizację przysługujących praw można posłużyć się także poniższym formularzem: Wniosek o realizacje praw osoby, której dane dotyczą.