• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin boiska wielofunkcyjnego

REGULAMIN
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą boiska wielofunkcyjnego w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Boisko wielofunkcyjne wchodzi w skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego.

3. Godziny otwarcia boiska ustalane są przez Zarządcę.

4. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania  się do uwag i poleceń pracowników obsługi obiektu.

5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne i odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boisk pod opieką pełnoletnich opiekunów lub za ich zgodą.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia na płaskiej podeszwie typu halowego. Dopuszczalne obuwie zgodne z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wnoszenia i używania na terenie boiska urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
3) używania na boiskach urządzeń i przedmiotów mogących uszkodzić nawierzchnię boisk,
4) zaśmiecania i niszczenia obiektów i wyposażenia,
5) „wieszania się” na bramkach, innych urządzeniach sportowych i ogrodzeniu,
6) używania urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
7) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie boiska w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
8) palenia tytoniu,
9) wprowadzania na teren boiska i jazdy na rowerach, motorowerach, motocyklach, deskorolkach itp.,
10) utrudniania korzystania z boiska innym osobom,
11) pozostawiania pojazdów poza przeznaczonymi do tego miejscami,
12) wprowadzania na teren boiska zwierząt,
- prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.

9. Korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w mieniu oraz osobom trzecim.

10. Zarządca nie ubezpiecza korzystających z boisk.

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych, obiektów       i infrastruktury boiska należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Zarządcy lub Kierownikowi Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numer tel. 601 69 69 92.

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska bez odpowiedniego zabezpieczenia.